Verkoup Wienartikele

Wienvlag klein 100x150 cm. 12,50  
Wienvlag groeët 225x150 cm. 35,00  
Wienbeeld beton hoogte 45 cm. 49,90  
Wienbeeldje bróns 13 cm.  25,00  
Manchetknuip 20,00  
Wienbroche 10,00  
Wienslieps 2,00  
Jubileumbook 33 jaor oèt 2000 5,00  
Jubileum CD 2000 5,00  
CD aldere oetgave 2,00  
       
        
       

 

Heb geej interesse in Wien-artikele, dan môt ge die bestelle op ônderstaond emailadres.

Kontakpersoeën: AZ evenementen

e-mail: wienartikelen@gmail.com
De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo